Home ทั่วไป เครือข่ายภาคประชาชน 22 เครือข่ายทั่วประเทศ นัดแถลงข่าวที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

เครือข่ายภาคประชาชน 22 เครือข่ายทั่วประเทศ นัดแถลงข่าวที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

860
0
SHARE

 

 

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนอย่างน้อย 22 เครือข่ายทั่วประเทศ เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสนอกฎหมายประชาชนเพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีเนื้อหาขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ที่ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ในเวลา 9.30 น.วันจันทร์ 15 ม.ค.2561

 

ในหนังสือแจ้งข่าวถึงสื่อมวลชน  เครือข่ายภาคประชาชนทั้ง 22 แห่ง ชี้แจงสาเหตุที่ต้องออกมาเคลื่อนไหว เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจพิเศษออกประกาศและคำสั่งไปแล้วกว่า 500 ฉบับ ซึ่งหลายฉบับมีเนื้อหาละเมิดสิทธิเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง สิทธิชุมชน และเสรีภาพสื่อ โดยที่ประกาศและคำสั่งเหล่านี้จะยังคงอยู่ และมีสถานะเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ แม้ว่าประเทศกำลังเดินหน้ากลับสู่ระบอบประชาธิปไตย และ คสช. จะต้องเตรียมตัวยุติบทบาทหลังการเลือกตั้งแล้วก็ตาม อาทิ

 

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ซึ่งกำหนดให้การชุมนุมทางการเมือง 5 คนขึ้นไป เป็นความผิด และให้ทหารมีอำนาจ

 

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2559, 13/2559, 5/2560 ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าทีืทหารเรียกและจับบุคคลไปขังไว้ได้ 7 วัน โดยไม่ตั้งข้อกล่าวหา และเจ้าหน้าที่ได้รับยกเว้นความรับผิด

 

– ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 ซึ่งกำหนดห้ามสื่อรายงานข้อมูลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และต้องออกอากาศรายการตามที่คสช. สั่ง

 

– คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557, 66/2557 และคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 4/2558 เรื่องการ “ทวงคืนผืนป่า” ทำให้มีการจับกุมดำเนินคดีประชาชนไปแล้วอย่างน้อย 1,785 ราย มีผู้ต้องหาอย่างน้อย 552 คน

 

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2559 และ 4/2559 กำหนดให้ยกเว้นการใช้ผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 9/2559 กำหนดให้หน่วยงานรัฐหาเอกชนผู้รับเหมาโครงการใหญ่ได้ก่อนผ่าน อีไอเอ

 

ดังนั้น เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ได้รับความเดือดร้อนจากประกาศและคำสั่งของ คสช. จึงเตรียมจะใช้สิททธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 133 รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อย 10,000 รายชื่อ เพื่อเสนอร่าง “ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. …. (ฉบับประชาชน)” ให้สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช.รวม 35 ฉบับ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนทุกคนที่เห็นพ้องในหลักการดังกล่าวร่วมกิจกรรมเปิดตัวและร่วมเข้าชื่อในแบบฟอร์ม เพื่อเสนอให้ยกเลิกประกาศและคำสั่ง อย่างน้อย 35 ฉบับได้

 

22 เครือข่าย ประกอบด้วย

  1. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

2.เครือข่ายหลักประกันสุขภาพ

3.เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ

4.เครือข่ายแรงงาน

5.เครือข่ายแรงงานนอกระบบ

6.เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

7.เครือข่ายผู้บริโภค

8.เครือข่ายประชนผู้เป็นเจ้าของแร่

 

9.เครือข่ายเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ

10.เครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

11.เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

12.เครือข่ายสลัมสี่ภาค (ทุกภาค)

13.เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ภาคอีสาน

14.เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (คอป.)

15.ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ

16.สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

17.สมัชชาคนจน

18.ขบวนการอีสานใหม่

19.ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move)

20.ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)

21.กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG)

22.กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch Thai)

 

 

matemnews.com  13 มกราคม 2561