Home ทั่วไป กรุงเทพฯโพล – ประชาชนไม่เอานายกฯคนนอก

กรุงเทพฯโพล – ประชาชนไม่เอานายกฯคนนอก

1133
0
SHARE

 

 

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   ประกาศในเว็บไซต์  เมื่อตอนเช้าวันที่ 20 ม.ค.2561 ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน

 

เรื่อง “เส้นทางการเลือกตั้งสู่ประชาธิปไตยไทยนิยม”

 

เก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,114 คน

 

เมื่อถามว่าคิดอย่างไรกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งที่ต้องมีสมาชิกพรรคครบ 500 คน มีทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาท ประชาชนร้อยละ 43.9 เห็นว่า จะสร้างระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ เน้นพรรคมากกว่าตัวคน รองลงมาร้อยละ 29.6 เห็นว่า จะขาดความหลากหลายของนโยบายการหาเสียง และร้อยละ 29.1 เห็นว่า จะนำไปสู่ระบบผูกขาดทางการเมือง

 

ถามว่า คิดอย่างไรกับการเลือกตั้งที่จะมาถึง ในเรื่องการสรรหานายกฯ คนนอก ตามบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 เห็นว่า นายกฯ ควรมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ขณะที่ร้อยละ 29.4 เห็นว่า นายกฯ มาจากคนนอกได้หากไม่สามารถเลือกกันเองได้

 

 

การจัดมหรสพ รื่นเริง ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พบว่า ประชาชนร้อยละ 41.5 เห็นว่า อาจเปิดช่องโกง แสวงหากำไรและผลประโยชน์ รองลงมาร้อยละ 40.5 เห็นว่า พรรคใหญ่ๆ จะได้เปรียบเพราะมีทุนมากกว่า และร้อยละ 37.3 เห็นว่า จะทำให้ประชาชนสนใจการเมือง รับรู้ข่าวสารของผู้สมัครได้ทั่วถึง

 

“คิดอย่างไรกับแนวคิดประชาธิปไตยไทยนิยม” พบว่า ประชาชนร้อยละ 29.1 เห็นว่า จะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆ เลย รองลงมาร้อยละ 27.9 เห็นว่า จะทำให้กลายเป็นประชาธิปไตยกึ่งรัฐบาลทหาร และร้อยละ 22.5 เห็นว่า ทำให้คนปรองดองไม่ขัดแย้ง ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย

 

 

“หากวันนี้ มีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี หรือไม่” พบว่า ประชาชนร้อยละ 36.8 ระบุว่า จะ “สนับสนุน” (ลดลงจากผลสำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 16.0) ขณะที่ร้อยละ 34.8 ระบุว่าจะ “ไม่สนับสนุน” ส่วนร้อยละ 28.4 งดออกเสียง

 

 

matemnews.com  20 มกราคม 2561