Home ฉลามเขียว ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองฃั่วคราว  WE WALK

ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองฃั่วคราว  WE WALK

1449
0
SHARE

 

 

ศาลปกครอง  มีคำสั่งเมื่อตอนเช้าวันที่ 27 ม.ค.2561  เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา   ในคดีหมายเลขดำที่ 154/2561 ระหว่าง นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน

 

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้ง 4ร่วมจัดการชุมนุมในนามเครือข่ายประชาชน People Go Network ได้ร่วมจัดกิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่น เพื่อยืนยันสิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย สิทธิชุมชน และนโยบายที่ไม่ทำลายความมั่นคง ทางอาหาร โดยผู้ฟ้องคดีได้แจ้งการชุมนุมต่อผู้ถูกฟ้องคดีตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แล้ว แต่กลับได้รับการขัดขวางจากผู้ถูกฟ้องคดี  จึงขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดยุติการขัดขวางการชุมนุม ให้ดูแล ความปลอดภัยในการชุมนุม และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคำขอวิธีการชั่วคราวก่อน การพิพากษา ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดยุติการขัดขวางการชุมนุม   และให้ดูแลความปลอดภัยในการชุมนุมจนกว่าจะสิ้นสุดการชุมนุมตามที่แจ้งไว้แก่เจ้าหน้าที่

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะเริ่มการชุมนุมเมื่อวันที่ 21 ม.ค.2561 เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งการให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรื้อค้นเสบียง เสื้อผ้า สัมภาระ  มีการถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชน   และสอบสวนผู้ฟ้องคดีกับพวก จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และอาจ มีการปิดกั้น ขัดขวางเสรีภาพในการชุมนุมของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และผู้ร่วมชุมนุม และน่าเชื่อว่าจะมีการปิดกั้น ขัดขวาง อันเป็นการกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปในเหตุที่มีการฟ้องร้อง ซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และผู้ร่วมชุมนุมได้รับความเสียหายต่อไปได้ และการมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวของศาลก็ไม่ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคแก่การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดแต่อย่างใด

ศาลจึงมีคำสั่งกำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา   โดยมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการใดๆ อันเป็น การขัดขวางการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และผู้ร่วมชุมนุมภายในขอบเขตตามกฎหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 7

 

อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 และผู้ร่วมชุมนุมจนถึงวันที่ 17 ก.พ.2561 อันเป็นวันสิ้นสุดการชุมนุม

 

แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 และผู้ร่วมชุมนุมกระทำการใดในการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะพิจารณากำหนดเงื่อนไข หรือมีคำสั่ง หรือประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุม หรือแก้ไข หรือร้องขอต่อศาล ให้มีคำสั่งให้เลิกการชุมนุม หรือดำเนินการอื่นใดตามอำนาจหน้าที่เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะหรือกฎหมายอื่นได้

 

matemnews.com  27  มกราคม 2561