Home ทั่วไป ครม.ชึ้นเงินเดือนให้องค์กรอิสระ 10 %

ครม.ชึ้นเงินเดือนให้องค์กรอิสระ 10 %

393
0
SHARE

 

 

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  http://thainews.prd.go.th รายงาน

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติปรับขึ้นเงินเดือนให้กับองค์กรอิสระร้อยละ 10 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติ ปรับขึ้นเงินเดือนให้กับองค์กรอิสระร้อยละ 10 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ส่วนข้าราชการการเมือง ไม่ได้นำสู่เข้าสู่การพิจารณาวันนี้

 

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานแห่งชาติ เพื่อกระจายอำนาจการขึ้นทะเบียน การอนุรักษ์ดูแลรักษาโบราณสถาน ศิลปะวัตถุ โบราณวัตถุ จากกรมศิลปากรลงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจในการบริหารจัดการ ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ เฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชนนั้นๆ ให้มีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของผู้ใด หรือสถานที่ไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำได้ รวมทั้งมีอำนาจในการอนุรักษ์คุ้มครองรักษาปรับปรุงโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ขึ้นทะเบียนไว้ และสามารถออกข้อบัญญัติในการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมจากประชาชนได้ ทั้งนี้กรมศิลปากร จะต้องเป็นผู้พิจารณาว่าโบราณวัตถุ โบราณสถานใด ที่กรมศิลปากรจะเป็นผู้ดูแลเอง หรือจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลแทน

 

ที่ประชุมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะตรากฎหมาย ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น รัฐควรจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น ยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรค เพื่อไม่ให้เป็นภาระของประชาชน เนื่องจากกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหลายเรื่อง ที่ไม่มีความรุนแรงมาก แต่มีโทษทางอาญาจนกลายเป็นคดีความโดยไม่จำเป็น จึงเห็นควรให้ปรับโทษอาญา เป็นโทษอย่างอื่นแทน โดยให้ส่วนราชการที่จะเสนอกฎหมายใหม่ และต้องการกำหนดให้มีการลงโทษทางอาญา จะต้องเป็นการกระทำที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง และมีผลกระทบต่อส่วนรวม กรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใด เพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้ ถ้ากฎหมายใดที่มีความผิดทางอาญาและมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจำคุก แต่สามารถเปรียบเทียบเป็นโทษปรับได้ ถือว่าไม่ร้ายแรง ขอให้เปลี่ยนไปใช้วิธีการอื่นที่ไม่ใช่โทษทางอาญาแทน

 

ทั้งนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปออกกฎหมายกลาง ที่จะใช้ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาเป็นโทษทางการปกครอง เพื่อจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขกฎหมายทุกฉบับ

 

ที่ประชุม ยังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ และกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการ กรรมการและอนุกรรมการ ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พระราชกฤษฎีกา ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่ง และผลตอบแทนของประธาน รองประธาน สภาผู้แทนราษฎร ประธานรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้าน สมาชิกรัฐสภา และกรรมาธิการ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานเหล่านี้ ยังไม่ได้รับการปรับเงินเดือน เหมือนข้าราชการประจำ ตั้งแต่ปี 2557 จึงให้ปรับเงินเดือนขึ้นในส่วนขององค์กรอิสระ ร้อยละ 10 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยส่วนของศาลปกครองและศาลยุติธรรม ให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ธันวาคมปี 2557 แต่จะไม่มีเงินค่าครองชีพให้ โดยให้รวมไปกับเงินเดือนที่ปรับขึ้นใหม่นี้

 

ส่วนที่เป็นข้าราชการการเมืองทั้งหมด ไม่นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมวันนี้

 

 

matemnews.com  13 กุมภาพันธ์ 2561