Home ทั่วไป ครม.แก้กฎหมายหวยรัฐบาลขายหวยออนไลน์กับหวยลอตโต้ได้

ครม.แก้กฎหมายหวยรัฐบาลขายหวยออนไลน์กับหวยลอตโต้ได้

485
0
SHARE

 

 

 

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงข่าวแก่สื่อมวลนเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราบัญญัติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับใหม่ โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดรับกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน  มีการปรับปรุงแก้ไขทั้งสิ้น 17 มาตรา มีสาระสำคัญ คือ

 

ส่วนของการจัดสรรเงินรายได้ตามมาตรา 22 ของร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่กำหนดให้เป็นเงินรางวัล 60% เป็นรายได้ส่งรัฐ 22% และสำหรับการบริหารจัดการอีกไม่เกิน 17% โดยในส่วนการบริการจัดการไม่เกิน 17% นี้ แบ่งเป็นการบริหารจัดการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 3% ส่วนที่เหลืออีก 14%แยกเป็นดังนี้คือเป็นส่วนลดซึ่งถือเป็นรายได้ของตัวแทนรายย่อย 12% จากกฎหมายเดิมที่จะมีส่วนลดอยู่ 7% ทำให้ตัวแทนรายย่อยได้รับกำไรเพิ่ม  ยกตัวอย่างเช่น เดิมได้ส่วนแบ่งจากการจำหน่ายสลากฉบับละ 80 บาท 7% ก็อยู่ที่จำนวน 5.60 บาทต่อฉบับ เมื่อเพิ่มเป็น12% คิดเป็น 9.60 บาทต่อฉบับ และสำหรับการบริหารจัดการของสมาคมและองค์กรอีก 2%

 

กฎหมายใหม่กำหนดชัดเจนให้แบ่งรายได้จากการจำหน่ายสลาก 1%เข้ากองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพื่อพัฒนาสังคมที่ตั้งแต่มีคำสั่ง คสช.ออกมา ได้มีการนำเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์แล้วทั้งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพนัน การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา  โดยให้ใช้จ่ายได้ภายใต้กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท ส่วนที่เกินจากนี้ให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

 

กฎหมายใหม่จะเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของสำนักงานกองสลาก  โดยจะมีการศึกษาในระยะต่อไปว่ามีรูปแบบใดที่เหมาะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เช่น  อาจจะอยู่ในรูปสลากสมทบ  หรือล็อตโต ขายออนไลน์ผ่านเครื่อง  สำนักงานกองสลากในฐานะหน่วยงานจัดหารายได้ของรัฐ  ต้องพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน

 

เพิ่มบทกำหนดโทษผู้ที่จำหน่ายสลากเกินราคาให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จากเดิมกำหนดโทษปรับอย่างเดียวไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงการห้ามจำหน่ายสลากในสถานศึกษาและห้ามจำหน่ายให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  ฝ่าฝืนมีโทษเท่าขายเกินราคา

 

ขั้นตอนหลังจากนี้ จะส่งร่างกฎหมายไปให้คณะกรรมกฤษฎีกาตรวจพิจารณา   แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

matemnews.com  17 เมษายน 2561