Home ทั่วไป “ประสงค์ พูนธเนศ”  เป็นปลัดกระทรวงการคลัง

“ประสงค์ พูนธเนศ”  เป็นปลัดกระทรวงการคลัง

531
0
SHARE

 

 

คณะรัฐมนตรี  มีมติในกาประชุมวันที่ 17 เมษายน 2561 แต่งตั้ง นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่

 

แต่งตั้ง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นอธิบดีกรมสรรพากร

 

นายประภาส คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ แ

 

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ

 

matemnews.com  17 เมษายน 2561