Home ฉลามเขียว ไม่ขอรักษาควายในร่างคน

ไม่ขอรักษาควายในร่างคน

346
0
SHARE

https://goo.gl/YjhqxY

เหรียญทอง แน่นหนา

ผมขอฝากแชร์ด้วยครับว่า รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่ขอรักษาควายในร่างคนครับ!…มีคนเป็นห่วงว่า รพ.มงกุฎวัฒนะ จะได้รับผลกระทบจากกลุ่มคนที่รังเกียจผมแล้วจะไม่มาอุดหนุน รพ.มงกุฎวัฒนะ ผมขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า รพ.มงกุฎวัฒนะเผชิญสถานการณ์ต่อต้านไม่ใช้บริการจากกลุ่มคนที่รังเกียจผมมานานกว่า 4 ปีแล้ว แต่ รพ.มงกุฎวัฒนะ กลับมีผู้ใช้บริการมาอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 57 จนสามารถชำระหนี้คืน ธ.กรุงไทยมากกว่า 500 ล้านบาทได้อย่างหมดสิ้นใน 8 เดือน ทั้งยังมีเงินซื้อที่ดินโดยรอบโรงพยาบาลอีก 200 ล้านบาท ทำให้ รพ.มงกุฎวัฒนะ ขยายอาณาเขตจากที่ดินเดิมก่อนปี 57 ที่มีเพียง 4 ไร่เป็น 9 ไร่ในปี 58 และจะก่อสร้างอาคารใหม่อีก 3 หลังจนเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขนาด 440 เตียงที่มีพื้นที่อาคารมากกว่า 70,000 ตารางเมตรโดยไม่ต้องกู้เงินจากธนาคาร ดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่ต้องห่วงว่า รพ.มงกุฎวัฒนะ จะเดือดร้อนนะครับ …ผมกลับขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันแชร์ให้สาธารณชนทราบทั่วกันว่า ไอ้พวกต่อต้านผมด้วยการต่อต้าน รพ.มงกุฎวัฒนะ มันยิ่งทำให้คนดีๆ เห็นใจและมาใช้บริการ รพ.มงกุฎวัฒนะ มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นโรงพยาบาลของคนที่มีจิตสำนึกดี ไม่ใช่โรงพยาบาลรักษาควายในร่างคน

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

28 พ.ค.61 เวลา 9.40 น.

 

 

 

matemnews.com 

28 พฤษภาคม 2561