Home ทั่วไป สนช.เห็นชอบ กตต.ใหม่ 5 สอบไม่ผ่าน 2

สนช.เห็นชอบ กตต.ใหม่ 5 สอบไม่ผ่าน 2

117
0
SHARE

 

 

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประชุมเมื่อเช้าวันที่ 12 ก.ค.2561    นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม  วาระ  พิจารณาการให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 7คน   ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว ประกอบด้วย

 

1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 

3.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

 

4.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผวจ.หลายจังหวัด

 

5.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

 

6.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 

7.นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

เป็นการประชุมลับ อภิปรายนานเกือบ 3 ชั่วโมง  ประธานได้ให้สมาชิกสนช.เข้าคูหากาบัตรลงคะแนนลับ  ผู้ได้รับความเห็นชอบ   ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ สนช.ทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้ 246 คน หรือ 123 เสียงขึ้นไป ผล

 

นายสันทัด ได้รับคะแนนเห็นชอบ 178 ไม่เห็นชอบ 20 งดออกเสียง 3

 

นายสมชาย ได้รับคะแนนเห็นชอบ 3 ไม่เห็นชอบ 193 งดออกเสียง 5

 

นายอิทธิพร ได้รับคะแนนเห็นชอบ 186 ไม่เห็นชอบ 10 งดออกเสียง 5

 

นายพีระศักดิ์ ได้รับคะแนนเห็นชอบ 28 ไม่เห็นชอบ 168 งดออกเสียง 5

 

นายธวัชชัย ได้รับคะแนนเห็นชอบ 184 ไม่เห็นชอบ 12 งดออกเสียง 5

 

นายฉัตรไชย ได้รับคะแนนเห็นชอบ 184 ไม่เห็นชอบ 11 งดออกเสียง 6

 

นายปกรณ์ ได้รับคะแนนเห็นชอบ 185 ไม่เห็นชอบ 10 งดออกเสียง 6

 

เป็นอันว่า   นายสันทัด , นายอิทธิพร , นายธวัชชัย , นายฉัตรไชย นายปกรณ์ ได้รับคะแนนเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก สนช.ที่มีอยู่ 246 คน หรือ 123 เสียงขึ้นไป ถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กกต.

 

นายสมชาย และนายพีระศักดิ์ ได้รับคะแนนเห็นชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สนช.ที่มีอยู่ ถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กกต.

 

 

 

 

matemnews.com 

12 กรกฎาคม 2561