Home ทั่วไป พลเอกประยุทธ์สั่งกำชับขึ้นทะเบียนหมาแมวอย่าให้เป็นภาระเงินประชาชน

พลเอกประยุทธ์สั่งกำชับขึ้นทะเบียนหมาแมวอย่าให้เป็นภาระเงินประชาชน

242
0
SHARE

 

 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง  แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 11 ต.ค.2561 ประเด็นที่คณะรัฐมนตรี 10 ต.ค.2561 เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง พ.ศ. …ฉบับแก้ไขว่า

 

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างกฏหมายนี้เพื่อดูแลการขึ้นทะเบียนสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์ที่ถูกละเลยและถูกทอดทิ้ง รวมถึงความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของที่บางครั้งปล่อยให้สัตว์ไปทำร้ายหรือสร้างปัญหาให้กับผู้อื่น  แต่เมื่อมีกระแสโซเชียลมองอีกแง่มุมหนึ่ง ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความกังวลใจเรื่องนี้มาก และในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้  นายกรัฐมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระมัดระวังการจัดระเบียบสัตว์เลี้ยง  โดยเฉพาะอัตราค่าปรับ การขึ้นทะเบียน สัญลักษณ์สัตว์ และผลกระทบในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสัตว์ ไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชน จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการกฤษฎีกาทบทวนรายละเอียด เพื่อหาข้อสรุปในขั้นตอนต่างๆที่จะต้องไม่กระทบและไม่เป็นภาระต่อประชาชน ก่อนนำร่างนี้กลับเข้าสู่การพิจารณาของครม.อีกครั้ง อยากให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกันว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนในการพิจารณาร่างกฏหมายนี้”

 

matemnews.com 

11 ตุลาคม 2561