Home ทั่วไป รัฐบาลแจง ครม.อนุมัติหลักการกฎหมายขึ้นทะเบียนสัตว์เบื้องต้น แต่ให้ปรับรายละเอียดอย่างเหมาะสม ลดภาระประชาชน

รัฐบาลแจง ครม.อนุมัติหลักการกฎหมายขึ้นทะเบียนสัตว์เบื้องต้น แต่ให้ปรับรายละเอียดอย่างเหมาะสม ลดภาระประชาชน

219
0
SHARE

 

 

วันที่ 11 ต.ค.61 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการเสนอข่าว ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่…) พ.ศ…ที่ ครม.อนุมัติ วานนี้ ว่า ครม.อนุมัติเพียงหลักการเบื้องต้นตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แต่ให้ไปดูรายละเอียดบางเรื่อง ที่อาจสร้างความวิตกกังวลใจแก่ประชาชน ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เห็นใจในเรื่องนี้

 

“นายกฯ ได้ให้ความเห็นในที่ประชุม ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้บันทึกในรายงานการประชุมไว้รัดกุมอยู่แล้วว่า ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ โดยอาจงดเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้ เพื่อลดภาระของประชาชน แล้วนำเสนอ ครม.พิจารณาอีกครั้ง”

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า หลังจากนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอน ทั้งการพิจารณาของกฤษฎีกา และ สนช. ซึ่งเชื่อว่าทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจะนำความคิดเห็นของที่ประชุม และข้อกังวลของประชาชนที่มีต่อร่างกฎหมายดังกล่าวไปปรับปรุง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นกลับไปยังรัฐบาล หรือส่งข้อมูลไปทางแอปพลิเคชัน DLD4.0 ของกรมปศุสัตว์ได้โดยตรง

 

สำหรับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2557 นั้น มีเจตนาเพื่อคุ้มครองไม่ให้สัตว์ถูกทารุณจากมนุษย์ และให้เจ้าของดูแลอย่างเหมาะสม แต่ยังไม่มีการควบคุมทางทะเบียน จึงเกิดการทอดทิ้งสัตว์จำนวนมาก และบางส่วนก่อให้เกิดโรคระบาดสัตว์ที่กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงเป็นที่มาของการเสนอปรับแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ เพื่อให้มีการควบคุมทางทะเบียนและเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ โดยให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติในเรื่องดังกล่าว

 

matemnews.com

11  ตุลาคม 2561