Home ข่าวทั่วไปรอบวัน นายมานพ คีรีภูวดล   ได้เลื่อนเป็น ส.ส.แทนธนาธร

นายมานพ คีรีภูวดล   ได้เลื่อนเป็น ส.ส.แทนธนาธร

231
0
SHARE

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 พ.ย.2562 เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร

 

เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งที่ว่าง

 

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ที่ 14/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วินิจฉัยว่า สมาชิกสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังเป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่านคือ 20 พฤศจิกายน 2562

 

อาศัยตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ได้แก่

 

นายมานพ คีรีภูวดล

พรรคอนาคตใหม่

ประวัติ  https://bit.ly/2KKbE0g

 

matemnews.com 

22 พฤศจิกายน 2562