Home Tags พลเอกประยุทธ์ยังอยู่บ้านหลวง – “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา – จะพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่

Tag: พลเอกประยุทธ์ยังอยู่บ้านหลวง – “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา – จะพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่