Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ‘กพท.’ สั่งปิด ‘สนามบินภูเก็ต’ ต่ออีก 15 วัน

‘กพท.’ สั่งปิด ‘สนามบินภูเก็ต’ ต่ออีก 15 วัน

341
0
SHARE

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)เปิดเผยว่า ได้เซ็นคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ 103/2563เรื่อง การระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ออกมาตรการยกระดับความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID 19) โดยได้ปิดซ่องทางเข้า – ออกในช่องทางบกและช่องทางน้ำ 

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 11/2563ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563โดยได้ประสานการปฏิบัติในการใช้มาตรการเพิ่มเติมในการปิดช่องทางเดินอากาศยานและได้มีคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ 85/2563เรื่อง การระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563ให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่วันที่10เมษายน 2563เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. นั้น

อย่างไรก็ตามด้วยปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(COVD 19)ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นลำดับ 2ของประเทศ และมีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดในประเทศไทย ถึงแม้การระบาดของโรคจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังพบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทุกวันในหลายพื้นที่ของจังหวัด ทำให้ยังต้องมีการคัดกรอง เฝ้าระวัง ควบคุมโรคและรักษาพยาบาล ซึ่งส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมช่องทางการเดินทางเข้า-ออกดังนั้น เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว 

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวการประชุม ครั้งที่28/2563เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563ได้ประสานขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพิจารณาขยายระยะเวลาการระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตออกไปอีก 15วันเพื่อประโยชน์ในการป้องกันสาธารณะมีให้เกิดเหตุการณ์การระบาดของโรครุนแรงมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60/22แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

โดนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
1ให้ระงับการดำเนินงานของสนามบึนภูเก็ต วันแต่เป็นการให้บริการแก่อากาศยานดังต่อไปนี้
(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)
(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)
(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
(3) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์
หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส(COVID 19)
(Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)
(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)
2.ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน และบุคคลผู้เดินทางโดยอากาศยาน
ตาม 1.ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548และปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2563เวลา 00.01 น.จนถึงวันที่ 15พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59น. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่30เมษายน 2563