Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ราชกิจจา เผยแพร่ “ยุบพรรคอนาคตใหม่”

ราชกิจจา เผยแพร่ “ยุบพรรคอนาคตใหม่”

329
0
SHARE

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีคำสั่งให้ ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

ทั้งนี้ ในประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคอนาคตใหม่ มีการแนบท้ายสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมาทั้งหมด 26 หน้า โดยมี นายนุรักษ์ มาประณีต ลงนามในฐานะประธานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 8 ด้วย ซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวได้สั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 2 มกราคม 2562 หรือวันที่ 11 เษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคสอง มีกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค และห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค