Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ภูเก็ต อนุญาติ ถอดหน้ากากได้ เมื่อออกกำลังกายที่สาธารณะ

ภูเก็ต อนุญาติ ถอดหน้ากากได้ เมื่อออกกำลังกายที่สาธารณะ

55
0
SHARE
คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3660/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565
📌สาระสำคัญของคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3660/2565
🚫ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
– กำหนดให้ยังคง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกและการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนเป็นจำนวนมาก
💯ถอดหน้ากากได้เมื่อ
– รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม
– ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– ออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก บริเวณชายหาด
สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา ซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร