Home ข่าวทั่วไปรอบวัน มาตรา 44 ให้ ปปช.แก้ไขคำสั่งให้“ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง”แสดงบัญชีทรัพย์สินใหม่

มาตรา 44 ให้ ปปช.แก้ไขคำสั่งให้“ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง”แสดงบัญชีทรัพย์สินใหม่

531
0
SHARE

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 ธ.ค.2561  เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2561

เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมานประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตามที่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะมายังคสช.เกี่ยวกับประกาศป.ป.ช. เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่กําหนดให้  กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการป.ป.ช. แต่เนื่องจากการที่ ประกาศดังกล่าวกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่ง ต้องยื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งผลให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงานบางแห่ง ประสบปัญหา

ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน รวมถึงการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นไป ตามหน้าที่และอํานาจของป.ป.ช.ควรให้เป็นอํานาจหน้าที่ของป.ป.ช ในการพิจารณาใช้ดุลยพินิจกําหนด ตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ดังนั้นหัวหน้าคสช.จึงอําศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 44 มีคําสั่ง ดังต่อไปนี้  ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” ในมาตรา 4 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสําหรับข้าราชการพลเรือน และปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ สําหรับข้าราชการทหารและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผวจ. ปลัดกรุงเทพฯ กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด”

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของการกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้สํานักงาน ป.ป.ช. เร่งดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศป.ป.ช.เสียใหม่ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 ธ.ค.2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

matemnews.com 

11 ธันวาคม 2561