Home ทั่วไป สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เป็นขวัญและกำลังใจแก่ปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เป็นขวัญและกำลังใจแก่ปวงชนชาวไทย

142
0
SHARE

วันที่ 31 ธ.ค. เวลา 20.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน มีพระราชดำรัส พระราชทานพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ปวงชนชาวไทย ความว่า

“บัดนี้ ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดี และอำนวยพรแก่ทุก ๆ ท่าน ให้มีความสุขความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา ที่แจ่มใส เข้มแข็งตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความความเจริญ อันเป็นมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป เมื่อเรามีความรัก ความปรารถนาดี มีสติปัญญา และเหตุผล มีความรู้จักความพอเหมาะ พอเพียง มีความอดทน พากเพียร รู้เหตุผล รู้วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำพาซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นในตน และนำไปสู่ความสุขต่อครอบครัว ต่อสังคม และประเทศชาติ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหา และฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี ทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้ ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้อง คุ้มครอง รักษา ให้ทุกท่าน มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีขวัญและกำลังใจ สติปัญญาที่แจ่มใส ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง มั่นคง ต่อประเทศชาติ และบ้านเมืองของเราต่อไป”

matemnews.com 

31  ธันวาคม 2561