Home ทั่วไป คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษมีมติให้ออกประกาศนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา

คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษมีมติให้ออกประกาศนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา

104
0
SHARE

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แถลงข่าวที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เมื่อบ่ายวันที่ 14 ก.พ.2562 ว่า   การประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ  ที่มีผู้แทนจาก  อย. กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด กรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการป.ป.ส. กระทรวงกลาโหม  ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 14 ก.พ.2562 ได้มีมติรับรองร่างอนุบัญญัติ 5 ฉบับที่จะออกตามร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ….โดยเป็นกฎกระทรวง 1 ฉบับ ว่าด้วยการอนุมัติการผลิต นำเข้า ส่งออก กัญชา

ส่วนประกาศอีก 4 ฉบับ คือ

ประกาศกระทรวงเรื่องตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบในส่วนของแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านที่จะอนุญาตให้ปรุงยา

ประกาศนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา 3 ฉบับ โดยให้ผู้ครอบครองมาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วัน หากดำเนินการตามนี้ไม่ต้องรับโทษ

1.ประกาศนิรโทษผู้ครอบครองกัญชาฉบับที่ 1. หน่วยงานผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการครอบครองกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงรัฐวิสาหกิจชุมชน และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  ก็จะต้องไปขออนุญาตตามกฎกระทรวงใหม่ต่อไป

2.ผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์   ได้รับการรับรองการเจ็บป่วย  จากทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยไม่จำเป็นต้องเป็น 4 กลุ่มโรคที่มีงานวิจัยรองรับแล้วเท่านั้น แต่จะดูที่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นหลัก  เมื่อตรวจสอบแล้วจะให้หนังสือรับรองการครอบครองในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้รักษาโรค

3.บุคคลอื่นๆ  กรณีนี้หลายคนกังวลว่า  หากมาแจ้งครอบครองแล้วจะทำให้ตกเป็นเป้าหรือไม่นั้น   อยากเรียนว่า   ขอให้สบายใจ เมื่อกฎหมายเปิดให้แล้วก็ขอให้มาแจ้งครอบครอง หากไม่มาจะถือว่ามีความผิดฐานครอบครองกัญชาผิดกฎหมาย

ยืนยันว่าการเขียนกฎหมายลูก เป็นไปตามกฎหมายแม่  ไม่สามารถเขียนเกินจากนั้นได้   หลังจากนี้ คณะกรรมการยาเสพติด  จะให้ อย.ไปดำเนินการนำร่างกฎหมายลูกทั้ง 5 ฉบับ ไปรับฟังความเห็น ผู้เกี่ยวข้อง  ในรูปแบบ   จัดเป็นวงประชุม  รับฟังผ่านเว็บไซต์ของ อย.  จะเร่งดำเนินการให้เร็ว แล้วนำความเห็นกลับมาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ

matemnews.com

14  กุมภาพันธ์ 2562