Home ทั่วไป กัญชาเป็นสินค้าในกลุ่มแปลกๆ กึ่งยาเสพติด – กรมสรรพสามิตขยับรีดภาษีเท่าสหรัฐฯ

กัญชาเป็นสินค้าในกลุ่มแปลกๆ กึ่งยาเสพติด – กรมสรรพสามิตขยับรีดภาษีเท่าสหรัฐฯ

145
0
SHARE

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต    แถลงข่าว 27 ก.พ.2562 ว่า กรมอยู่ระหว่างเตรียมเสนอกระทรวงการคลังเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพืชกัญชา โดยคาดว่าจะเสนอภายในรัฐบาลชุดนี้ เพื่อให้มีกฎหมายรองรับไว้สำหรับอนาคตหากมีการอนุญาตให้มีการใช้กัญชาในเชิงพาณิชย์ กรมก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้ทันที โดย ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่ผ่านความเห็นชอบในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แม้ว่าจะอนุญาตให้ใช้กัญชา ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัยและพัฒนา ก็พบว่ามีรายละเอียดครอบคลุมถึงการใช้กัญชาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคตไว้ด้วย  กรมได้ทำรายระเอียดร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพืชกัญชา ไว้ทั้งหมดแล้ว รวมทั้งอัตราภาษีทั้งหมด อัตราจัดเก็บเทียบเคียง แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยกัญชาถือว่าเป็นสินค้าในกลุ่มควบคุม ในลักษณะเดียวกับใบยาสูบ ซึ่งจะต้องเข้าไปกำกับดูแลในทุกขั้นตอน และอัตราภาษีที่จะใช้ก็ต้องมีความแตกต่างกัน ทั้งระหว่างกัญชากับยาสูบอื่นๆ รวมทั้ง การนำกัญชาไปใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยาสูบ เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ก็ต้องมีอัตราภาษีในการจัดเก็บที่ต่างกัน  กรมทำพิกัดภาษีไว้ทั้งหมดแล้ว แต่เร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องอัตราจัดเก็บในชั้นนี้ เพราะกฎหมายเปิดให้ใช้กัญชาได้ในทางการแพทย์และการศึกษาเท่านั้น  ไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าเริ่มมีการอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต เราก็จะมีพิกัดจัดเก็บ  สามารถใช้ได้ทันที โดยกัญชา เราไม่เคยมีพิกัดภาษีมาก่อน และเป็นสินค้าในกลุ่มแปลกๆ กึ่งยาเสพติด เราก็ต้องจัดเก็บภาษีให้เทียบเคียงกับหลักสากลด้วย  กรมได้ศึกษาอัตราเทียบเคียงการจัดเก็บจากหลายๆประเทศ ที่มีการใช้กัญชาในเชิงพาณิชย์ อย่างถูกกฎหมาย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดเก็บภาษีกัญชา ทั้งรูปแบบ ของเหลว แบบผง และแบบแห้ง โดยกำหนดอัตราภาษี 15% ของมูลค่า และภาษีในเชิงปริมาณที่ 50 ดอลลาร์ (1,569 บาท) ต่อ ออนซ์ ในส่วนของไทยก็จะต้องปรับให้เหมาะสม สอดคล้อง ไม่ได้ใช้ในอัตราเดียวกัน 

matemnews.com 

27  กุมภาพันธ์ 2562