Home ทั่วไป ทำเนียบรัฐบาลเปิดจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ

ทำเนียบรัฐบาลเปิดจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ

310
0
SHARE

เฟชบุ้ค  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

https://goo.gl/XEFxnU

นร. เปิดจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ

สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

.

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน

.

วันนี้ (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๖.๓๐ น. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดทำเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ เป็นต้นแบบ เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนได้สวมใส่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ในช่วงพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่ง ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น   

.

บัดนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ ซึ่งเป็นเสื้อต้นแบบของรัฐบาล เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนตั้งแต่วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยจำหน่ายในราคาตัวละ ๒๙๐ บาท รวมทั้งเปิดให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ และร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๗๕ – ๘, ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๘๑ – ๗ และ ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๖๔ – ๕

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

matemnews.com 

13 มีนาคม 2562