Home ทั่วไป สารจากพลเอกประวิตร

สารจากพลเอกประวิตร

132
0
SHARE

เฟชบุ้ค Wassana Nanuam

พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

“บิ๊กป้อม” ออกสาร 132 ปี กลาโหม 8 เมย.62 ยันกลาโหม เป็นหน่วยงานหลัก ดูแลความมั่นคง ปกป้องสถาบันฯ ความสงบเรียบร้อย ปกป้องอธิปไตย แนะ เตรียมความพร้อม รองรับเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ขอสำนึกในเกียรติและศักดิ์ศรีของทหาร

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และในฐานะ รมว.กลาโหม มีสาร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงกลาโหม 132 ปี 8 เมษายน 2562 ว่า ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังกำลังคนของกระทรวงกลาโหมทุกคนด้วยความจริงใจ

ตลอดระยะเวลา 132 ปีที่ผ่านมากระทรวงกลาโหม ได้ปฎิบัติภารกิจในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคง

ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคงของรัฐ เกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติและ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

รวมทั้งสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศ

ซึ่งกระทรวงกลาโหมสามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือร่วมใจทุ่มเทและเสียสละที่น่าภาคภูมิใจของกำลังพลในกระทรวงกลาโหมทุกนาย

จากความเปลี่ยนแปลงในตัวภูมิภาคของโลก นับเป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับต่อการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้มีความพร้อมสำหรับปฎิบัติภารกิจ ที่จะธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความสงบสุขของประชาชน

รวมทั้งเป็นแบบอย่าง ของการทำงานเพื่อสังคมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระบารมีอันแพไพศาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้แก่กำลังพลของกระทรวงกลาโหมทุกท่าน ตลอดจนครอบครัวประสบแต่ ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์ด้วย กำลังใจ กำลังกายกำลังสติปัญญา และมีความมุ่งมั่นในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ดำรงตนอยู่ในความสำนึกในเกียรติและศักดิ์ศรีของทหาร เพื่อนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

matemnews.com 

8 เมษายน 2562