Home ทั่วไป ใช้มาตรา 44 สั่ง “บิ๊กโจ๊ก”พ้นจากข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือนประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ใช้มาตรา 44 สั่ง “บิ๊กโจ๊ก”พ้นจากข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือนประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

118
0
SHARE

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 9 เม.ย.2562 เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2562

เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่ง

ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พ.ค.2558 นั้น เห็นสมควรประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้าคสช.ดังกล่าว สั่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสํานักนายกรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2558 และให้ข้าราชการตํารวจตามข้อ 1 ขาดจากตําแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม ในสํานักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง)

อย่างไรก็ตาม ให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ 9 เม.ย.2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

matemnews.com 

9 เมษายน 2562