Home ทั่วไป กระทรวงต่างประเทศไทยระบุความผิดของผู้แทนทูตที่ไปสน.ปทุมวัน – หลายกระทง

กระทรวงต่างประเทศไทยระบุความผิดของผู้แทนทูตที่ไปสน.ปทุมวัน – หลายกระทง

72
0
SHARE

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อบ่าย 10 เม.ย.2562  ว่า  กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเอกอัครราชทูตของประเทศที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การรับทราบข้อกล่าวหาจากตำรวจของ  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มากระทรวง  เพื่อพบรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ผู้รับผิดชอบภารกิจทวิภาคีที่กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 10-11 เม.ย. 2562 โดยในการพบหารือกับเอกอัครราชทูตหรืออุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตประเทศเหล่านั้น รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความผิดหวังและห่วงกังวลต่อการปรากฏตัวของผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่สน.ปทุมวัน ในช่วงที่นายธนาธรไปรับทราบข้อกล่าวหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้เกิดภาพที่ถูกตีความได้ว่าเป็นการไปให้กำลังใจแก่นายธนาธร และเป็นการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในบริบททางการเมืองไทยในปัจจุบัน อีกทั้ง การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกินเลยภารกิจทางการทูต เข้าข่ายแทรกแซงกิจการภายในของไทย  รวมถึงละเมิดหลักปฏิบัติและพันธกรณีทางการทูต ภายใต้อนุสัญญากรุงเวียนนา  ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 มาตรา 41 จึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก  สำหรับเอกอัครราชทูตและอุปทูตที่มาพบกับทางกระทรวงฯ แล้ว ประกอบด้วย ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ เบลเยียม และสหภาพยุโรป โดยในวันนี้ (10 เม.ย.) มีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตมาพบ 9 ประเทศ และพรุ่งนี้ (11 เม.ย.) 2 ประเทศ

matemnews.com 

10 เมษายน 2562