Home ทั่วไป คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

117
0
SHARE

 

พี่น้องประชาชนชาวไทย

เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเพณีสงกรานต์ได้สืบทอดและอยู่คู่ประเทศไทยมายาวนาน เป็นประเพณีที่มีความงดงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย มีมนต์เสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ตามแต่ละภูมิภาค แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน เป็นช่วงเวลาสำคัญที่คนในครอบครัวได้มาพบปะสังสรรค์และอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่ดี ตามประเพณีของไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ

ในโอกาสอันดีนี้ ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ ให้คงความงดงามตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ ให้เป็นเทศกาลแห่งความสุข มีน้ำใจไมตรีต่อกันและปลอดภัย รวมไปถึงการแสดงออกถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาร่วมสนุกสนานรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์นี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะทำให้ประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ เป็นประเพณีแห่งน้ำใจไมตรีที่ทรงคุณค่าตลอดไป

พี่น้องประชาชนชาวไทย

ในโอกาสประเพณีสงกรานต์และเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทยประจำปีพุทธศักราช 2562 นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลก อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9  โปรดอภิบาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังใจ กำลังกายและกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีกัน และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพโดยทั่วกัน

สวัสดีวันสงกรานต์ครับ

เว็บไซต์รัฐบาลไทย  เผยแพร่

 

Matemnews.com

13 เษายน 2562