Home ข่าวทั่วไปรอบวัน โปรดเกล้าฯ ขรก.ตุลาการพ้นตำแหน่ง เรียกคืนเครื่องราชฯ ผิดวินัยร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ขรก.ตุลาการพ้นตำแหน่ง เรียกคืนเครื่องราชฯ ผิดวินัยร้ายแรง

440
0
SHARE

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนันต์ อุดมปัญญาวิทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า ประธานศาลฎีกา ได้มีคำสั่ง ไล่ นายอนันต์ อุดมปัญญาวิทย์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และนายอนันต์ อุดมปัญญาวิทย์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว