Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ กกต.‘14 พรรค’สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ กกต.‘14 พรรค’สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

217
0
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่มาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังดำรงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และในวาระเริ่มแรก ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และวรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละเรื่อง หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยาย นั้น

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ของพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปรากฏดังนี้

๑. พรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ออกไปอีก จำนวน ๑๘๐ วัน แต่ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยาย จำนวน ๒ พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคสร้างไทย และพรรคไทยมหารัฐพัฒนา กรณีจึงเป็นเหตุ ให้พรรคการเมืองดังกล่าวสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยาย

๒. พรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเอกราชไทย พรรคเพื่ออนาคต พรรคธรรมาภิบาลสังคม พรรคเงินเดือนประชาชน พรรคเพื่อฟ้าดิน พรรครักประเทศไทย พรรคพลังเครือข่ายประชาชน พรรคพลังประเทศไทย พรรครวมพลังไทย พรรคชาติไทยสามัคคี พรรคปฏิรูปไทย และพรรคมหาประชาชน ทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวสิ้นสุดลง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าพรรคการเมืองจำนวนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับพรรคการเมือง จำนวนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และวรรคสี่ ได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยาย กรณีจึงเป็นเหตุให้พรรคการเมืองจำนวนดังกล่าวสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับเดียวกัน ได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยาย

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคการเมืองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ สิ้นสภาพความเป็น พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่๑๓/๒๕๖ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกอบมาตรา ๙๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง