Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย พ.อ.(พิเศษ)หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย พ.อ.(พิเศษ)หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

146
0
SHARE

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ให้แก่ พันเอก(พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

T_0001