Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ เรียกประชุมรัฐสภา 22 พ.ค.นี้

พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ เรียกประชุมรัฐสภา 22 พ.ค.นี้

322
0
SHARE

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวขิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว และตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเปืนการเลือกตั้งทั่วไป โดยให้ถือเปืนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีครั้งที่หนึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาดรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปืนต้นไป