Home ข่าวทั่วไปรอบวัน 1000 บาทจ่ายทันทีผู้แจ้งพบเห็นขายลอตเตอรี่เกินราคา – จับได้จริง – คดีสิ้นสุด

1000 บาทจ่ายทันทีผู้แจ้งพบเห็นขายลอตเตอรี่เกินราคา – จับได้จริง – คดีสิ้นสุด

491
0
SHARE

 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิ.ย.2562 เผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า ด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2560

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่า ด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับหรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2549 เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงวางระเบียบไว้ สำหรับระเบียบนี้มีสาระสำคัญคือ ข้อ 6 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ และเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยกำหนดอัตราดังนี้ (6.1) เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท (6.2) ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,000 บาท

 

matemnews.com 

14 มิถุนายน 2562