Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “เจ้าคุณธงชัย” เลื่อนขึ้นสมเด็จฯ วัดห้วยมงคล

“เจ้าคุณธงชัย” เลื่อนขึ้นสมเด็จฯ วัดห้วยมงคล

964
0
SHARE

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2562 จำนวน 74 รูป ดังต่อไปนี้

1.พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เป็นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ 2.พระสาสนโสภณ วัดโสมนัส เป็นสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ 3.พระพรหมมุนี วัดราชบพิธฯ เป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 4.พระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย เป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 5.พระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา เป็น พระสาสนโสภณ 6.พระธรรมเสนานุวัตร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เป็น พระพุทธวิวงศมุนี 7.พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระวิสุทธาธิบดี 8.พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นพระพรหมมุนี 9.พระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคลฯ เป็นพระพรหมมงคลญาณ วิ. 10.พระเทพประสิทธิโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระธรรมโสภณ

11.พระเทพสุเมธี วัดศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี เป็นพระธรรมวุฒาจารย์ 12.พระเทพเมธี วัดอรุณราชวราราม เป็นพระธรรมรัตนดิลก 13.พระเทพวิสุทธิญาณ วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา เป็น พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. 14.พระเทพรัตนสุธี วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี เป็นพระธรรมรัตนาภรณ์ 15.พระเทพวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนฯ เป็นพระธรรมรัตนากร 16.พระราชประสิทธิวิมล วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นพระเทพประสิทธิคุณ 17.พระราชญาณปรีชา วัดราชาธิวาส เป็นพระเทพวิสุทธิญาณ 18.พระราชรัตนกวี วัดมหาธาตุ จ.ยโสธร เป็นพระเทพวงศาจารย์ 19.พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพวุฒาจารย์ 20.พระราชปริยัติโสภณ วัดหนองกุง จ.ขอนแก่น เป็นพระเทพวิสุทธิคุณ

21.พระราชคุณาภรณ์ วัดภูมินทร์ จ.น่าน เป็นพระเทพนันทาจารย์ 22.พระราชสิทธิมุนี วัดมหาธาตุฯ เป็น พระเทพวิสุทธิมุนี 23.พระราชรัตนสุธี วัดชนะสงคราม เป็น พระเทพรัตนสุธี 24.พระราชธรรมสุธี วัดเกตการาม จ.สมุทรสงคราม เป็นพระเทพสุเมธี 25.พระราชวิสุทธิเมธี วัดไชยชุมพล ชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี เป็น พระเทพปริยัติโสภณ 26. พระราชโสภณ วัดราษฎร์บำรุง เป็นพระเทพญาณโสภณ 27.พระราชศิริธรรมเมธี วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง เป็น พระเทพปริยัติคุณ 28.พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม เป็นพระเทพเวที 29.พระราชศาสนกิจโสภณ วัดเสมียนนารี เป็น พระเทพวรสิทธาจารย์ 30.พระราชปริยัติเมธี วัดสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระเทพปริยัติกวี

พระราชคุณาภรณ์ (กานต์ สุปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ เป็นพระเทพนันทาจารย์

31.พระราชสีมาภรณ์ วัดบึง จ.นครราชสีมา เป็น พระเทพสีมาภรณ์ 32.พระราชวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส เป็น พระเทพปวรเมธี 33.พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็น พระเทพญาณวิเทศ 34.พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม เป็น พระราชปริยัติบดี 35.พระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น เป็น พระราชวุฒาจารย์ 36.พระวินัยโกศล วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชธรรมสุธี 37.พระศรีวิสุทธิคุณ วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ เป็น พระราชวิมลโมลี 38.พระศรีปริยัติโมลี วัดราชนัดดาราม เป็น พระราชศิริธรรมเมธี 39.พระโสภณคณาภรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระราชญาณปรีชา 40.พระศรีรัตนมุนี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เป็น พระราชรัตนสุธี

41.พระสุทธิสารเมธี วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี เป็น พระราชสารโกศล 42.พระวิบูลธรรภาณ วัดสัมมาธัญญาวาส เป็น พระราชธรรมกวี 43.พระสิริธรรมราชมุนี วัดมะนาวหวาน จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระราชสิริธรรมมงคล 44.พระศรีธรรมประสาธน์ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระราชวิสุทธิกวี 45.พระศรีมุนีวงศ์ วัดธาตุทอง เป็น พระราชบัณฑิต 46.พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา เป็น พระราชปริยัติธาดา 47.พระศากยปุตติยวงศ์ วัดอรุณราชวราราม เป็น พระราชมหาเจติยาภิบาล 48.พระปัญญารัตนาภรณ์ วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี เป็นพระราชสารโสภณ 49.พระโพธิญาณวิเทศ วัดป่าอภัยคีรี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชโพธิวิเทศ วิ. 50.พระวิเทศพุทธิคุณ วัดอมราวดี กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็น พระราชพุทธิวรคุณ วิ.

51.พระฌอน ซิเวอร์ตัน สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา เป็นพระราชพัชรมานิต วิ. 52.พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ (อภิญญา) วัดราชบพิธฯ เป็นพระมหาคณิศร 53.พระครูธรรมาธิการ (สุรินทร์) วัดราชบพิธฯ เป็นพระจุลคณิศร 54.พระมหาโดม วัดศรีเทพประดิษฐาราม จ.นครพนม เป็นพระศรีวิสุทธินายก 55.พระครูกิตติวีรวัฒน์ (วงศ์ศักดิ์) วัดป่าสุเมฆนันทาราม จ.บึงกาฬ เป็นพระวิบูลธรรมภาณ 56.พระครูกันตธรรมานุวัฒน์ (สุขเลิศ) วัดบ้านเหล่า จ.เชียงราย เป็นพระสิริวัฒโนดม 57.พระมหาจันทร์ วัดขันเงิน จ.ชุมพร เป็น พระสิริปริยัติวงศ์ 58.พระครูศรีกิตติคุณ (สุทธิพล) วัดจรณาราม จ.พัทลุง เป็นพระศรีธรรมประสาธน์ 59.พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง) วัดดอนบุปผาราม จ.สุพรรณบุรี เป็นพระศรีประจันตคณาภิบาล 60.พระครูธรรมวินยาลังการ (ธัญญวัฒน์) วัดเสน่หา จ.นครปฐม เป็นพระวินัยโกศล

61.พระครูอนุกูลวิมลกิจ (ทองย้อย) วัดเขาวัง จ.ราชบุรี เป็นพระภาวนาวิหารกิจ 62.พระมหาวุฒิชัย วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย เป็นพระเมธีวชิโรดม 63.พระมหาไชยวัฒน์ วัดบวรฯ เป็นพระโสภณคณาภรณ์ 64.พระมหาถวิล วัดบรมนิวาส เป็นพระศรีวรคุณ 65.พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (ชนพัฒน์) วัดปากน้ำ เป็นพระอมรเมธี 66.พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์) วัดบุรณศิริมาตยาราม เป็นพระสุทธิสารเมธี 67.พระครูพิสิฎฐ์กิจจาภิรม (วรนัยน์) วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี เป็นพระชัยสิทธิสุนทร 68.พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ) วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี เป็นพระภาวนาสุตาภิรัต 69.พระครูมงคลสุตาภรณ์ (อำนวย) วัดชัยชนะสงคราม จ.สงขลา เป็นพระภาวนาสุตาจารย์ 70.พระครูปภัสสรวรพินิจ (ไพโรจน์) วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระพิศาลสิทธิคุณ

พระมหาวุฒิชัย วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย เป็น พระเมธีวชิโรดม

71.พระครูเมตตาวิหารคุณ (ทองคำ) วัดบึงบาประภาสะวัต จ.ปทุมธานี เป็นพระเมตตาวิหารี 72.พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ (พร้า) วัดโคกดอกไม้ จ.ชัยนาท เป็นพระมงคลวิจิตร 73.พระครูปลัดปารมี วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ เป็นพระภาวนาวชิรปราการ 74.พระอธิการพบโชค วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย เป็นพระไพศาลประชาทร

ทั้งนี้ พระสงฆ์ทั้ง 74 รูป จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสมณศักดิ์ ในวันที่ 28 ก.ค. เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง