Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ร่างซีอุยออกจากพิพิธภัณฑ์ศิริราชแล้ว

ร่างซีอุยออกจากพิพิธภัณฑ์ศิริราชแล้ว

130
0
SHARE

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวเมื่อตอนเช้า 6 ส.ค.2562  ว่า  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศติดตามหาญาติของ  นายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ที่มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ให้ติดต่อมายังคณะฯ เพื่อร่วมพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 4  สิงหาคม 2562  ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันสิ้นสุด (4 ส.ค.62) มีผู้แสดงตนว่าเป็นญาติ แต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าเป็นญาติอย่างแท้จริง   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประชุมปรึกษาเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง ในวันที่ 5 สิงหาคม  2562 มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีข้อสรุป ดังนี้

 

  1. ขณะนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ออกจากพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน แล้ว

 

  1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการทักท้วงด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) จึงได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เร่งศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินการร่างดังกล่าว

 

matemnews.com 

7 สิงหาคม 2562