Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปภ.เร่งช่วยเหลือภัยแล้ง กว่า 3 พันหมู่บ้าน

ปภ.เร่งช่วยเหลือภัยแล้ง กว่า 3 พันหมู่บ้าน

681
0
SHARE

วันที่ 16 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ สระแก้ว และจังหวัดพิษณุโลก รวม 38 อำเภอ 270 ตำบล 3,253 หมู่บ้าน 32 ชุมชน 

ปภ.ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยเน้นจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก จัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยผันน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปา  ขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล ประสานจัดทำฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชม.