Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สุดเศร้า! โรงงานครวญพิษเศรษฐกิจ ส่งผลเลิกจ้างพนักงานทดลองงานรวด 200 คน

สุดเศร้า! โรงงานครวญพิษเศรษฐกิจ ส่งผลเลิกจ้างพนักงานทดลองงานรวด 200 คน

448
0
SHARE

วันที่ 22 ก.ย.62

กรณี…บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ให้พนักงานที่พึ่งเข้าใหม่ยังไม่ผ่านการทดลองงาน 4 เดือน ออกจากงานทั้งหมดกว่า 200 คน ได้ข้อมูลมาว่า เป็นการจากกันด้วยดี มีผู้บริหารมาส่งน้องๆพนักงาน ตั้งแต่ในห้องประชุม จนถึงเดินทางกลับ และยังมีการกำชับว่า ถ้าต้องรับคนเข้า ให้เอาคนกลุ่มนี้เข้ามาทำงานใหม่ให้หมดก่อน โดยมีการระบุในรายละเอียดคำชี้แจงว่า

จากสภาวะเศรษฐกิจโลก และสงครามทางการค้า ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นกับเกาหลี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ ซึ่งมีฐานลูกค้าในโซนอเมริกา , จีน , ญี่ปุ่น และเกาหลี หลีกเหลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างท่านเข้ามาปฎิบัติงาน ในระยะเวลาทดลองงานไม่เกิน 120 วัน ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องตัดสินใจพิจารณาให้ท่านไม่ผ่านทดลองงาน เนื่องจากสาเหตุทางเศรษฐกิจของบริษัฯ ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น โดยให้ท่านปฏิบัติงานจนถึงวันที่แจ้ง และพันสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้มีผลบังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ท่านจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

โดยจะจ่ายเข้าบัญชีเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และให้ถือเป็นการจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคสอง

โดยหากเศรษฐกิจของบริษัฯ กลับมาสู่ภาวะปกติ ทางบริษัทฯ จะรับพิจารณาพนักงานที่ร่วมลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับนี้ทุกคน ให้กลับมาทำงานกับบริษัทฯ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนสอบ และการคัดเลือกตามปกติ จึงแจ้งมาเพื่อรับทราบ

ส่งผลให้พนักงานบริษัททั้งหมดช็อค และร่ำไห้เสียใจ แต่ยอมรับสภาพกอดคอกันร้องไห้