Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ชาวซอยหลังสวนชนะ  ศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสร้างตอนโดหรู “มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์”

ชาวซอยหลังสวนชนะ  ศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสร้างตอนโดหรู “มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์”

583
0
SHARE

 

 

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน   แถลงข่าวที่ศาลปกครองกลาง เมื่อบ่าย 26 ก.ย.2562 ว่า ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารโครงการ “มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์”  ในซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ของสำนักงานพระคลังข้างที่ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2559 ซึ่งเป็นวันที่ออกใบอนุญาต เนื่องจากเห็นว่า การออกใบอนุญาตดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

คดีนี้ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร่วมกับชาวบ้านในซอยหลังสวนรวม 48 รายที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยห้องชุด อาคารชุดคิวหลังสวน อาคารแกรนด์หลังสวน ซ.หลังสวน เขตลุมพินี ซึ่งอยู่ใกล้กับโครงก่อสร้างดังกล่าว ได้ร่วมกันยื่นฟ้อง ผอ.เขตปทุมวัน และพวกรวม 3 คน เนื่องจากเห็นว่า การออกใบอนุญาตก่อสร้างโครงการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการก่อสร้างก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 

สาเหตุที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพราะวินิจฉัยว่า ถนนมหาดเล็กหลวง 2 มีเขตทางกว้าง 12 เมตรถึง 13.57 เมตร การที่สำนักการโยธา กทม. ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร เลขที่ 20/2559 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2559 ให้สำนักงานพระคลังข้างที่  ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 41 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้นเพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 145 ห้อง พื้นที่ 44,618 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 1 หมื่นตารางเมตรขึ้นไป ถือเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงย่อยที่ 24 โดยอยู่ติดกับถนนมหาดเล็กหลวง 2 ที่มีขนาดเขตทางกว้างน้อยกว่า 18 เมตร จึงเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)  ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบกับที่ดินตามโฉนดเลขที่ดินเลขที่ 2220 เลขที่ดิน 3 ของสำนักงานพระคลังข้างที่  อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

 

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 ข้อ 22 วรรคสอง กำหนดว่า ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อกิจการตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ ..(9) การประกอบพานิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1 หมื่นตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตรจากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

 

เมื่อที่ดินนี้มิได้ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร จึงไม่ชอบตามข้อกำหนดตามกฎกระทรวง  การออกใบอนุญาตก่อสร้างจึงเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 ที่มีการออกใบอนุญาต โดยยังคงให้คำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 59 ที่ให้ชะลอการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานั้นมีผลต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุดหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 

matemnews.com 

26 กันยายน 2562