Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “นายกร ทัพพะรังสี” ล้มละลายศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

“นายกร ทัพพะรังสี” ล้มละลายศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

471
0
SHARE

 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา   ลงวันที่ 2 ต.ค.2562  เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์    เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.3852/2562 กองบังคับคดีล้มละลาย 6 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

ด้วย นายธงชัย ลํ่าซํา โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาล ได้มีคําสั่งลงวันที่ 11 กันยายน 2562 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ “นายกร ทัพพะรังสี”  จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

 

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช2483

 

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดีซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 

เบญจา สุภานนท์

 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

matemnews.com 

2  ตุลาคม 2562