Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กกต.ส่งปม ส.ส.นวัธ เตาะเจริญสุข  เข้าเรือนจำไปให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด

กกต.ส่งปม ส.ส.นวัธ เตาะเจริญสุข  เข้าเรือนจำไปให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด

176
0
SHARE

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้ออกเอกสารว่า วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาความเป็นสมาชิกภาพของ สส.สิ้นสุดลงกรณีนายนวัธ เตาะเจริญสุข สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต7 จังหวัดขอนแก่น ที่ต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล โดยที่ยังไม่ปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการดำเนินการตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

ในการนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากจึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่านายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีเหตุให้สมาชิกสุขภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560 มาตรา 101( 6 )ประกอบมาตรา 98 (6)

 

Matemnews.com 

3 ตุลาคม 2562