Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลป์ยาณี” เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลป์ยาณี” เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

316
0
SHARE

 

 

หน้า ๑๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๕๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

คำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ (สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ)

ที่84/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยกาจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลำนพระราชวังดุสิต โดยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งเป็นส่วนสนองพระบรมราโชบายให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ จนบังเกิดความตระหนักซาบซึ้งในศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีแห่งความเป็นไทย ในรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับอาณาราษฎร อันจะอำนวยสัมฤทธิผลเป็นความวัฒนาสถาวรของประเทศชาติสืบไป  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ที่ ๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลป์ยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

 

ในการนี้ เห็นสมควรแก้ไขคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ที่ ๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้

 

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลป์ยาณี

 

คณะกรรมการอำนวยการ

๑. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ

๒. พ.ท. สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ

๓. พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต รองประธานกรรมการ

๔. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองประธานกรรมการ

๕. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ กรรมการ

๖. พล.อ.ต. ธีระ เชียงทอง กรรมการ

๗. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการ

๘. ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต กรรมการ

๙. ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา กรรมการ

๑๐. พล.อ.อ. อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการ

๑๑. พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ กรรมการ

๑๒. พล.อ. จักรภพ ภูริเดช กรรมการ

๑๓. พล.ต.อ. อรรถกร ทิพยโสธร กรรมการ

๑๔. พล.อ.อ. สุบิน ชิวปรีชา กรรมการ

๑๕. พล.ร.อ. คณีพล สงเจริญ กรรมการ

๑๖. พล.อ. ฐิติราช หนองหาญพิทักษ์ กรรมการ

๑๗. พล.ท. พิชิต อ่อนอินทร์ กรรมการ

๑๘. พล.อ.ท. ชิดชัย กาญจนโภคิน กรรมการ

๑๙. พล.ต. กัลย์สรรค์ จันทรเสน กรรมการ

๒๐. พล.ท. ปณต แสงเทียน กรรมการ

๒๑. พล.อ.ต. วีระ สุรเศรณีวงศ์ กรรมการ

๒๒. พล.อ.ต. จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการ

๒๓. พล.ต. ปรีชา พิทักษ์ธานิน กรรมการ

๒๔. พล.ต. พงษ์ศักดิ์ เปรมทองสุข กรรมการ

๒๕. พล.ต. รติ สินธุพัทร์ กรรมการ

๒๖. พ.อ. เพทาย ซังเอียด กรรมการ

๒๗. พ.ท. ไพบูลย์ ผจญแกล้ว กรรมการ

๒๘. นำยมนตรี แสนชมภู กรรมการ

๒๙. ผู้ช่วยศำสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร กรรมการ

๓๐. พ.อ. ประภากร แช่มวงษ์ กรรมการ

๓๑. พ.อ. กมล บุพกำรีรักษ์ กรรมการ

๓๒. ว่าที่ พ.อ. อนันต์ บุตรพรม กรรมการ

๓๓. นายนันทพงศ์ สินสวัสดิ์ กรรมการ

๓๔. นางกัณณิกำ ชารักษภักดี กรรมการ

๓๕. พล.อ.ต. วีระพันธ์ ภูวจินดา กรรมการ/เหรัญญิก

๓๖. พล.อ.ต. สุพิชัย สุนทรบุระ กรรมการ/เลขานุการ

๓๗. นายไพศำล ล้อมทอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๓๘. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๓๙. นางสาวปถมพร ตะละภัฎ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๔๐. พ.อ. สิทธิศักดิ์ ธิวันนา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๔๑. นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ที่ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนควบคุม กไกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยควมเรียบร้อย สมพระเกียรติ บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชปณิธานสามารถถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ให้ยึดถือคำสั่ง ระเบียบวินัย และราชสวัสดิ์ โดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2

พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

Matemnews.com

14 ตุลาคม 2562