Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พลเอกประยุทธ์ที่ราษีไศล

พลเอกประยุทธ์ที่ราษีไศล

179
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

https://bit.ly/33pIYkj

ท่านนายกฯ เป็นประธานเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จากการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของรัฐบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรแบบครบวงจร

.

ท่านนายกฯ กล่าวกับเกษตรกรที่มาร่วมงาน เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ว่า ไทยสามารถผลักดันความร่วมมือ ใน 15 ประเทศ ถือเป็นการเริ่มกติการ่วมกัน โดยคาดว่าจะมีการลงนามในปีหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเกษตรในประเทศไทยดีขึ้น เช่นเดียวกับการหารือกับ IMF ได้รับคำชื่นชมว่า ที่ผ่านมาหลายอย่างดีขึ้น ไทยถือเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน รวมทั้งยังได้หารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีจีน เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปศึกษาดูงานและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลายอย่างจึงต้องมีการปรับโครงสร้าง

.

ทั้งนี้ รัฐบาลมีแนวทางในการปรับปรุงภาคเกษตรทั้งเกษตรแปลงใหญ่ พัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. รวมทั้งเดินหน้าปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 เพื่อหารายได้ใหม่ให้กับประเทศ นอกเหนือจากภาคการเกษตรและส่งเสริมการลงทุนแบบ PPP โดยการพัฒนาใดๆ ไม่ว่าในพื้นที่ EEC ไม่มีการเอื้อการลงทุนให้กับใครทั้งนั้น แต่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการลงทุน ขอให้แยกแยะการเมืองออกจากกัน ส.ว. และส.ส. ทุกคนจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศ เพื่อร่วมกันทำงานให้คนทั้งประเทศ

.

นอกจากนี้ ท่านนายกฯ กล่าวถึงจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีรายได้เป็นอันดับที่ 14 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอันดับ 68 ของประเทศ ว่า อยากให้หันมาเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรอาจนำวัชพืชที่เหลือจากกการเกษตร มาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ลดการเผาทำลาย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ PM.2.5 อยากเชิญชวนให้ทุกคน ลด ละเลิกการใช้ถุงพลาสติก ช่วยกันกำจัดขยะทะเล ขอให้ประชาชนภาคเกษตร ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการ ค้นคว้าหาข้อมูล ขอให้นำสิ่งที่พูดในวันนี้ไปสื่อสารกับประชาชนให้เกิดความเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล อย่าสร้างความขัดแย้ง ลดความรุนแรงในครอบครัว ไม่บั่นทอนสถาบันครอบครัว จนมาสู่การทำลายชื่อเสียงของประเทศ พร้อมฝากถึงนักเรียนที่อยู่ทั้งในระบบและนอกระบบ จบมาแล้วต้องมีงานทำ ซึ่งได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการไปปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นตอบโจทก์ตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคตให้มากขึ้น

.

โดนท่านนายกฯ กล่าวชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงที่สามารถรวมตัวกันพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยการบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสามารถผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ให้เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ คือ ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นสินค้า GI ที่สามารถปลูกได้เฉพาะพื้นที่เท่านั้น เป็นผลให้สินค้าของพื้นที่นี้ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจากหลากหลายสถาบัน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายตลาดจากภายในประเทศไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ความร่วมมือของกลุ่มฯ นำไปสู่ความยั่งยืน พร้อมทำพิธีเปิดป้ายโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว ก่อนจะเยี่ยมชมกิจกรรมและการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

 

matemnews.com 

7 พฤศขิกายน 2562