Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เกิดในยุคพลเอกประยุทธ์  คนปริญญาตรียังตกงานเพียบ

เกิดในยุคพลเอกประยุทธ์  คนปริญญาตรียังตกงานเพียบ

220
0
SHARE

 

 

เว็บไซต์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

https://bit.ly/2CTrjpP

เฟชบุ้ค

https://bit.ly/2CFvZPF

เว็บไซต์  nso.go.th/  เผยแพร่ 14 พ.ย.2562 ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไทยเดือนตุลาคม 2562

 

คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป หรือ 56.66 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในวัยแรงงาน หรือ พร้อมจะทำงาน 37.44 ล้านคน  คนไทย 37 ล้านคนมีงานทำ  ทำงานนานกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

ผู้ว่างงาน 3.5 แสนคน ลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันปี 61 แต่พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาอุดมศึกษา ยังเป็นกลุ่มผู้ว่างงานที่มากกว่าผู้จบการศึกษากลุ่มอื่น โดยพบว่าในเดือน ต.ค.เพิ่มขึ้น 1 หมื่นคนเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2561

 

 

 

เมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาของผู้ว่างงาน พบว่า เดือน ต.ค. 2562 มีผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.47 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 1.7)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.3 หมื่นคน (ร้อยละ 1.1) ระดับประถมศึกษา 6 หมื่นคน (ร้อยละ 0.7) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5.6 หมื่นคน (ร้อยละ 0.9) และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 1.9 หมื่นคน (ร้อยละ 0.3)

 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า

 

1) ผู้ว่างงานระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 1 หมื่นคน

2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง 6 พันคน

3) ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 2.1 หมื่นคน

4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าลดลง 4.2 หมื่นคน

5) กลุ่มไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา ลดลง 1.2 หมื่นคน

 

หากแบ่งจำนวนผู้ว่างงานออกเป็นรายภูมิภาคพบว่า ภาคกลางมีจำนวนผู้ว่างงานมากที่สุดจำนวน 1.25 แสนคน ตามมาด้วยภาคเหนือ 7.1 หมื่นคน ภาคใต้ 7 หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.1 หมื่นคน และกรุงเทพฯ 2.8 หมื่นคน โดยภาคกลางมีจำนวนผู้ว่างงานลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 6 พันคน ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 1.3 หมื่นคน ภาคใต้เพิ่มขึ้น 7 พันคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 3.9 หมื่นคน และกรุงเทพฯลดลง 4 พันคน.

 

matemnews.com 

14 พฤศจิกายน 2562