Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ฟาร์มไก่ของปารีถูกยึดแล้ว

ฟาร์มไก่ของปารีถูกยึดแล้ว

315
0
SHARE

 

 

ปฏิบัติการตรวจสอบที่ดิน 1700 ไร่ ในท้องที่ ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่ น.ส.ปาณีณา  ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พปชร.แจ้งปปช.ว่าได้ครอบครองมานาน  เป็นไปอย่างจริงจังตั้งแต่ตอนเช้า 24 พ.ย.2562 มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ราชบุรีไปศาลราชบุรีขอหมายค้นฟาร์ม  ศาลอนุญาต หมายค้นเลขที่ 122/2562 ลงวันที่ 24 พ.ย.2562  แล้วนำหมายศาลไปบ้านของปารีณา เพื่อขอให้มาชี้แนวเขต  แต่ไม่ใครอยู่บ้าน จึงปิดหมายไว้หน้าบ้าน  แล้ว เจ้าหน้าที่ยกไปฟาร์ไก่เขาสนฟาร์ม ในพื้นที่เมื่อตอนบ่าย  เป็นคณะใหญ่ประกอบด้วย

 

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ที่ปรึกษาชุดพยัคฆ์ไพร

นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.

 

มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ จำปาทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เป็นผู้นำตรวจค้น

 

จากเอกสารหลักฐานของหน่วยราชการต่างๆพบว่าพื้นที่ ที่มีการประกอบกิจการเขาสนฟาร์ม ประมาณ 690 ไร่ มีที่ดินในส่วนบริเวณฟาร์มไก่ เนื้อที่ ประมาณ 40 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จึงได้ทำการตรวจยึดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช2484 มาตรา 4 (1)

 

ความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

 

หากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ จะดำเนินคดี ในส่วนของ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507   และเมื่อพื้นที่นี้ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ2507 น.ส.ปารีณาฯ ก็จะผิด พรบ.ป่าสงวนฯ มาตรา 14 “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางป่า เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ” ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท

 

แต่ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งสองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

 

matemnews.com 

24 พฤศจิกายน 2562