Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  “ชน” อนุทิน ชาญวีรกูล

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  “ชน” อนุทิน ชาญวีรกูล

414
0
SHARE

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม แถลงข่าวเมื่อตอนเช้า 30 พ.ย.2562 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมขอยืนยันว่า  มติการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่   ที่มีตนเป็นประธานเมื่อวันที่ 27 ต.ต. 2562 ถือเป็นมติที่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย  และไม่ได้เข้าใจผิดตามที่  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  ได้กล่าวอ้าง  เนื่องจากได้ตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นแล้ว บอกว่าที่ประชุมฯได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่าง  การประชุมมีมติและถูกต้องอย่างแน่นอน และไม่ได้เข้าใจผิดอย่างที่มีการกล่าวถึง เพราะได้ตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ว่าที่ประชุมฯได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่างแล้ว ผมขอยืนยันอีกครั้งว่ามติดังกล่าวถูกต้อง  โดยได้กำหนดวัตถุอันตรายพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ให้กำหนดระยะเวลาบังคับใช้ เลื่อนจาก 1 ธ.ค.2562 เป็น 1 มิ.ย. 2563 ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเซต ให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561พร้อมทั้งมอบหมายให้ กรมวิชาการเกษตร  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม รวมถึงลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป และให้นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาภายใน 4 เดือน นับจากวันที่มีมติ

 

matemnews.com 

30 พฤศจิกายน 2562