Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ทบ.ถือว่าหยามศักดิ์ศรีพลทหาร

ทบ.ถือว่าหยามศักดิ์ศรีพลทหาร

214
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค  วาสนา  นาน่วม

https://bit.ly/33OHW0z

 

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงข่าว  ว่าด้วย  มีบุคคลแชร์ภาพการเหยียดหยาม  และนำพลทหารไปใช้ผิดประเภท ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่สังคมต้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งที่มา และวัตถุประสงค์ของผู้เผยแพร่ ว่าเกิดขึ้นเมื่อไรและมีวัตถุประสงค์อะไร การกระทำดังกล่าว ถือเป็นเรื่องเหยียดหยามเกียรติภูมิทหารที่กองทัพก็ไม่สามารถยอมรับได้ โดยกำลังติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่ขนานกันไป และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  การทำงานของทุกเหล่าทัพในภาพรวม มีการแบ่งมอบงานและหน้าที่กันชัดเจนในหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานกำลังรบ หน่วยงานสนับสนุนการรบ หน่วยงานสนับสนุนการช่วยรบ ซึ่งมีงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงาน โดยมีนายทหาร นายสิบและพลทหาร จากฝ่ายธุรการร่วมกันทำหน้าที่ ซึ่งตำแหน่ง “พลทหารบริการ” ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานตามภารกิจดังกล่าว ดังนั้น การทำหน้าที่ของทหารหมุนเวียนกัน ดูแลพื้นที่ภายในหน่วยและช่วยเหลือกันเองด้านธุรการ จึงถือเป็นหน้าที่ของทหารทุกระดับ ขอยืนยันว่า กระทรวงกลาโหม คำนึงถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของทหารในทุกระดับ และไม่มีนโยบายให้นำ “พลทหารบริการ” ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการใช้งานทหารบ้านนอกค่ายทหาร ซึ่งอาจมีบ้างเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจของทหาร ทั้งนี้ หากมีบุคคลใดใช้พลทหารผิดไปจากวัตถุประสงค์และมีการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะต้องมีผู้รับผิดชอบและถือเป็นความผิดส่วนบุคคลทั้งทางวินัยและอาญาตามมูลฐานความผิด

 

matemnews.com 

5 ธันวาคม 2562