Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เริ่มปลูกกัญชา 4 จังหวัดผลิต 7 ตันส่งให้กรมแพทย์แผนไทย

เริ่มปลูกกัญชา 4 จังหวัดผลิต 7 ตันส่งให้กรมแพทย์แผนไทย

331
0
SHARE

 

 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย สภาเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรังสิต  ประกอบพิธีเริ่มปลูกกัญชา  เมื่อตอนเช้าวันที่ 21 ธ.ค.2562  ในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา จ.ลำปาง  โดยมี  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรจ.ลำปาง และนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกันเป็นประธานเปิดพิธี  กัญชานี้เป็นไปตามโครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชานำร่องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

 

นายประพัฒน์ กล่าวในพิธีเปิดว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้กัญชาในการรักษาโรคและประโยชน์ทางการแพทย์ เนื่องจากมีผลการวิจัยสนับสนุนและปรากฏว่า สารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมหาศาล อีกทั้งหลายประเทศทั่วโลกได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสและอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์มากขึ้นนั้น สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แล้วทำให้เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้สภาเกษตรกรแห่งชาติผลิตกัญชาเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนดพื้นที่นำร่องผลิตกัญชาให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง บุรีรัมย์ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี เพื่อผลิตกัญชาให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7,000 กิโลกรัมสด วันนี้วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา จ.ลำปาง ได้รับการอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเป็นที่แรกที่เริ่มจากเกษตรกรเอง และปลูกทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือนที่จะนำร่องให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ ขอให้เกษตรกรศึกษาหาข้อมูลการปลูกกัญชา ซึ่งยังเป็นพืชเสพติดอยู่ โดยสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาเกษตรในจังหวัดของท่าน”

 

 

matemnews.com

21  ธันวาคม 2562