Home ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 สถาบันจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 สุดยิ่งใหญ่

11 สถาบันจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 สุดยิ่งใหญ่

447
0
SHARE

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 มกราคม2563 ที่ห้องประชุมแกรนด์ กาล่า โรสชั้น4 อาคารสิรินทร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 สถาบัน ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23

โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 สถาบัน ได้ร่วมกันจัดงานกีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ทุกปีถือเป็นประเพณีปฏิบัติ

ปีนี้ การจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ซึ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ภายใต้คำขวัญของงาน”กรีทาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เถลิงฉัตรราชัน เฉลิมขวัญราชินี” เพื่อมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่ว เป็นสื่อให้พี่น้องโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทุกสถาบัน ได้มีโอกาสพบปะสังสรค์ สร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานกรีทาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 คือ

1.เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเต็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ตรัสกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 28 ไว้ว่า “สวนกุหลาบต้องไว้ลาย” ให้ปรากฏต่อสาธารณะชนทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรม และความเป็นผู้นำในกิจกรรมตันอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมด้านวิชาการ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเครือสวนกุหลาบทั้ง 11 สถาบันให้สอดคล้องกับคำขวัญของงาน “กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เถลิงฉัตรราชัน เฉลิมขวัญราชินี”
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 สถาบันคือ “เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครูกตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง สนองคุณแผ่นดิน”
4. เพื่อให้นักเรียในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้มีโอกาสร่วมกันแสตงออกถึงความสามารถดันกรีฑาการบริหารจัดการร่วมกันเป็นหมู่คณะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในด้านต่าง ๆด้วยการเชียร์และแปรอักษร การจัดขบวนพาเหรด การแสดงกลางแจ้งและการบรรเลงดนตรีรวม 11 สถาบัน ของวงโยธวาทิต

ทั้งนี้ในการจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ แต่ละครั้งจะกำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศ เพื่อกำหนดเป็นคำขวัญของงาน

สำหรับปี พ.ศ.2562 ได้กำหนดคำขวัญของงานว่า”กรีทาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เถลิงฉัตรราชัน เฉลิมขวัญราชินี” ชาวสวนกุหลาบฯ จักปฏิบัติด้วยหน้าที่ความเป็นครูของแผ่นดินที่จะสร้างและปลูกฝัง บ่มเพาะให้นักเรียนสวนกุหลาบฯทุกคน เป็นพลเมืองดีของชาติและโลก โดยใช้กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นสื่อการสอน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ.2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายงาน : วัชรกร ปทุมธานี