Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ล็อคล้อค่าปรับ 1500-2500 มติ ครม.

ล็อคล้อค่าปรับ 1500-2500 มติ ครม.

518
0
SHARE

 

 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง11 ก.พ.2563  ว่า ครม.เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง ออกตามความพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

 

 

โดย 1 ใน 3 ฉบับ คือการกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถได้ไม่เกินอัตราคันละ 500 บาท อัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถ ประเภทรถจักรยานยนต์ คันละ 500 บาท ประเภทรถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 1,500 บาท

 

ประเภทรถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละ 1,500 บาท ประเภทประเภทรถยนต์ขนาด 8 ล้อ คันละ 2,000 บาท ประเภทรถยนต์ขนาด 10 ล้อ คันละ 2,000 บาท ประเภทรถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ คันละ 2,500 บาท และยานพาหนะทางบกประเภทอื่น คันละ 2,500 บาท

 

หมายเหตุกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถแล้ว ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่รถถูกใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ อัตราค่าดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้าย ประเภทรถจักรยานยนต์ คันละ 200 บาท ประเภทรถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 300 บาท ประเภทรถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละคันละ 300 บาท ประเภทรถยนต์ขนาด 8 ล้อ คันละ 500 บาท ประเภทรถยนต์ขนาด 10 ล้อ คันละ 500 บาท ประเภทรถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ คันละ 500 บาท และยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 500 บาท

 

 

matemnews.com

11 กุมภาพันธ์ 2563