Home ข่าวทั่วไปรอบวัน อาคารสูงเกิน 10 เมตรจะต้องมีกันฝุ่น

อาคารสูงเกิน 10 เมตรจะต้องมีกันฝุ่น

402
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับเดิมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันฝุ่นละออง ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่นหอสูง และเดอร์ริกเครน เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สาระสำคัญกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง

.

กำหนดให้ระหว่างการก่อสร้างอาคารต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ำยันที่ใช้รับน้ำหนักของการก่อสร้างอาคารที่สูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือความสูงของนั่งร้านและค้ำยันตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือการก่อสร้างอาคารประเภทที่ใช้พื้นไร้คาน เมื่อใช้นั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยโลหะต้องรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2 เท่า ส่วนนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยไม้ต้องรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 4 เท่า และตรวจสอบความแข็งแรงความปลอดภัยของปั้นจั่น

#โฆษกบอกต่อ #อาจารย์แหม่ม

 

 

matemnews.com 

11 กุมภาพันธ์ 2563