Home ข่าวทั่วไปรอบวัน แพทยสภาร่วมกับศิริราช นัดแถลงข่าวเรียกร้องให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

แพทยสภาร่วมกับศิริราช นัดแถลงข่าวเรียกร้องให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

436
0
SHARE

 

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำหนังสือถึงสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2563 เชิญร่วมฟังการแถลงข่าว

 

“แพทยสภาร่วมกับศิริราชเรียกร้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง”

 

สืบเนื่องจากที่มีการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องโดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้บังคับบัญชา หรือบุคลากรทางการแพทย์หลังมีโอกาสสัมผัสโรค เช่น การเดินทางกลับจากประทศกลุ่มสี่ยงได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ รวมทั้งอิตาลีและอิหร่าน หรือ เมื่อมีอาการไข้ไอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก แล้วไปเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล แต่ไม่ยอมเปิดเผยประวัติที่แท้จริงทำให้บุคคลใกล้ชิดทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือบุคลากรทางการแพทย์ไม่ทันเตรียมตัวป้องกันการติดต่ออย่างถูกต้อง อันอาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

 

แพทยสภา และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีประวัติเสี่ยงตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ร่วมกันรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติโดยการให้ประวัติที่แท้จริงเมื่อเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

 

ในการนี้ แพทยสภา และคณะฯจึงกำหนดให้มีการแถลงข่าวฯ เรียกร้องให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งรับทราบวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง D 204 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 รพ.ศิริราช

 

สำหรับผู้ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ ประกอบด้วย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา คนที่ 1 และคณบดีคณแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เบ็นประธานการแถลงข่าว ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ศ.พญ.ยุพิน ศุพุทธมงคล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมแถลงข่าว

 

matemnews.com 

27 กุมภาพันธ์ 2563