Home ข่าวทั่วไปรอบวัน การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รับเปิดประเทศ!!

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รับเปิดประเทศ!!

145
0
SHARE

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ได้มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทุกจังหวัด ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 7 จังหวัด การรถไฟฯ จึงได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางและรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมจำนวน 46 ขบวน ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ 10 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ขบวน สายใต้ 6 ขบวน สายตะวันออก 4 ขบวน และสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย 10 ขบวน รวมทั้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางในบางขบวนใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

สายเหนือ

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 6 ขบวน

     – ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ (เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

     – ขบวนรถด่วนที่ 107/108 กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ

     – ขบวนรถเร็วที่ 111/112 กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 4 ขบวน

     – ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ – นครสวรรค์ – กรุงเทพ

     – ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ – บ้านตาคลี – กรุงเทพ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 4 ขบวน

     – ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21/22 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

     – ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 12 ขบวน

     – ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ

     – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – ลำชี

     – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี – สำโรงทาบ – นครราชสีมา

     – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 425/422 ลำชี – อุบลราชธานี – ลำชี

     – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 ชุมทางแก่งคอย – ขอนแก่น – ชุมทางแก่งคอย

     – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย

สายใต้

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 6 ขบวน

     – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456 ชุมทางหาดใหญ่ – ยะลา – ชุมทางหาดใหญ่ (ไม่มีเดินช่วงนครศรีธรรมราช – หาดใหญ่ – นครศรีธรรมราช)

     – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี

     – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 485/486 กาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี (ไม่มีเดินช่วงหนองปลาดุก – กาญจนบุรี – หนองปลาดุก)
สายตะวันออก

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ขบวน

     – ขบวนรถพิเศษที่ 997/998 กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ (ให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564)

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 1 ขบวน

     – ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
สายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ จำนวน 10 ขบวน

     – ขบวนรถธรรมดาที่ 4308/4309 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

     – ขบวนรถธรรมดาที่ 4310/4311 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

     – ขบวนรถธรรมดาที่ 4326/4327 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

     – ขบวนรถธรรมดาที่ 4328/4329 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

     – ขบวนรถธรรมดาที่ 4340/4341 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย