Home ข่าวประชาสัมพันธ์ “แก่ก่อนแก่” เสวนาเพื่อคนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจความรู้สึกผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น !!

“แก่ก่อนแก่” เสวนาเพื่อคนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจความรู้สึกผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น !!

215
0
SHARE

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทางสถาบันคิดใหม่ได้เปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้น

โดยเป็นความร่วมมือของบ้านปันรักและองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ได้จัดเสวนา ‘ของขวัญที่(พ่อ)แม่อยากได้’ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและนิทรรศการ ‘แก่ก่อนแก่’ โดยเชิญคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, ดร. กรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์, คุณกรรณิการ์ ยูประพัฒน์ เลขานุการสมาคมคลังปัญญาอาวุโส และ ผศ. ดร. วีรณัฐ โรจนประภา ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่ ที่ได้มาร่วมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดในยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ที่อัตราจำนวนผู้ใหญ่ในสังคม มากขึ้นเรื่อยๆ และจำเป็นที่ต้องมีคนรุ่นใหม่มาดูแล โดยการสร้างความเข้าใจถึงความรู้สึก ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว