Home ข่าวประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์ จับมือ ญี่ปุ่น ขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับโลก

จุฬาลงกรณ์ จับมือ ญี่ปุ่น ขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับโลก

1264
0
SHARE

เป็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ออนาคตของเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุม สัมมนา Asia-Link Symposium in Bangkok 2017 รวมทั้งจะจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างหลักสูตรสหสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Institutes of Innovation for Future Society มหาวิทยาลัยนาโกย่า Nagoya University Japan โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ เพ็งปรีชา ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชา ธุรกิจ เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่านี้โครงการนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติและเป็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเอเชีย